Algemene voorwaarden workshop

1. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of feitelijke dan wel rechtsbetrekkingen in het kader van het bezoek aan, dan wel het volgen van workshops van Cote de Boes.

2. INSCHRIJVING
2.1.Cote de Boes heeft het recht personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan een workshop.
2.2.Inschrijving dient via de website www.cotedeboes.nl te geschieden.
2.3.Bij inschrijving voor een workshop verplicht de deelnemer zich het geld voor de workshop te voldoen.
Betaling van het inschrijfgeld dient via bankoverschrijving of Ideal te geschieden, tenzij Cote de Boes schriftelijk een andere wijze van betaling met de deelnemer is overeengekomen.
2.4 Indien het inschrijfgeld wordt overgemaakt via een bankoverschrijving, is de reservering pas definitief wanneer het bedrag op de bankrekening van Cote de Boes is bijgeschreven.
2.4.Indien de deelnemer om wat voor reden dan ook niet langer een workshop kan volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het inschrijfgeld. Cote de Boes kan om sociale redenen onverplicht tot gehele of gedeeltelijke restitutie besluiten.
2.5. Cote de Boes is bevoegd een workshop te annuleren, indien er sprake is van een te kort aan deelnemers. Ingeval van annulering voor de aanvang van een workshop heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige inschrijfgeld of deelname aan een workshop op een andere datum, dit in overleg met de deelnemer(s).

3. DE WORKSHOPS
3.1.De factuur, locatiegegevens en eventuele verdere informatie ontvangt u na betaling en voor aanvang van de workshop:
3.2.De workshop wordt gegeven door en onder verantwoordelijkheid van Jeroen Boezerooij.

4. ALGEMENE BEPALINGEN
4.1.De deelnemers van de workshop dienen zich correct te gedragen en zich, te houden aan aanwijzingen van Cote de Boes, dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.
4.2. Cote de Boes heeft het recht zonder opgave van redenen personen de toegang tot de workshop of de locatie te weigeren.
4.3. Cote de Boes is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden, dan wel anderszins wangedrag vertonen, uit de workshop te (laten) verwijderen.
4.4. Cote de Boes is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de workshop verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de workshop of de locatie te ontzeggen. In dat geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het inschrijfgeld.
4.5.Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin des woords (foto-, film- en videocamera’s, cassetterecorders enz.) is slechts toegestaan met voorafgaande toestemming van Cote de Boes, welke toestemming zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang kan worden ingetrokken.

5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1.Het betreden van de locatie waar door Cote de Boes workshops gegeven worden en het deelnemen aan de workshops of andere activiteiten van Cote de Boes, geschiedt geheel voor risico van de deelnemer.
5.2. Cote de Boes is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de workshops dan wel andere activiteiten of als gevolg van het verblijf in de workshoplocatie.
5.3. Cote de Boes kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
5.4.Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van of door Cote de Boes ingehuurd hebben beschadigd, zijn gehouden deze schade volledige aan Cote de Boes te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk.

6. GEVOLGEN VAN NIET-BETALING VAN SCHADE AAN ZAKEN, ZOWEL ROEREND ALS ONROEREND
6.1. Cote de Boes is voorts gerechtigd ingeval van niet-betaling van schade aan zaken, zowel roerend als onroerend, alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn, te vorderen.

7. KLACHTEN
7.1. Klachten dienen schriftelijk/per email en gemotiveerd bij Cote de Boes ingediend te worden.
7.2. Cote de Boes maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk/per email en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.

× Hoe kan ik je helpen?