Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of feitelijke dan wel rechtsbetrekkingen in het kader van het leveren en uitvoeren van de catering door Cote de Boes.

2. ALGEMEEN
2.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover die schriftelijk en uitdrukkelijk door Cote de Boes zijn bevestigd.
2.2 Bij de opgave van maten, gewichten en dergelijke gegevens in offertes, dient de wederpartij er rekening mee te houden dat zich kleine afwijkingen kunnen voordoen, die de grenzen van de redelijkheid niet te buiten gaan.
2.3 De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.
2.4 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.
2.5 De looptijd van een offerte is 10 dagen na dagtekening.

3. BETALING
3.1 Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de arrangementdatum binnen deze 14 dagen valt, dan dient het bedrag uiterlijk 7 dagen voor deze arrangementdatum te zijn voldaan.
3.2 Klachten over de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te worden ingediend.

4. ANULERINGEN
4.1 Bij annulering van catering binnen 1 week voor arrangementdatum wordt 25% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
4.2 Bij annulering van catering binnen 48 uur voor arrangementdatum wordt 50% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
4.3 Bij annulering van catering binnen 24 uur voor arrangementdatum wordt 100% in rekening gebracht en vindt geen levering plaats.
4.4 U kunt uw bestelling of het aantal personen tot max. 7 dagen voor de levering wijzigen.

5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Bij aflevering van voedsel worden strakke richtlijnen gehanteerd volgens de HACCP-norm binnen de EEG. Na aflevering van voedsel is de klant zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang hiermee.
5.2 Cote de Boes is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgevers en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden en/of locatie, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Cote de Boes.
5.3 Cote de Boes is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet tot levering over kan gaan.
5.4 Dit kunnen omstandigheden en gebeurtenissen zijn, die in algemene zin de levering onmogelijk maken, zoals rampen, oorlog en staking, of in specifieke zin, zoals extreem weer, brand, energie uitval, ongelukken, etc.
5.5 Cote de Boes kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld het overeengekomen offertebedrag.

6. KLACHTEN
6.1. Klachten dienen schriftelijk/per email en gemotiveerd bij Cote de Boes ingediend te worden.
6.2. Cote de Boes maakt binnen 14 dagen na het indienen van de klacht zijn standpunt hierover, eveneens schriftelijk/per email en gemotiveerd, kenbaar aan de klager.